Níže jsou uvedeny Všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Jaro - balony.cz, a Vámi jako objednatelem nebo příjemcem letenky na vyhlídkový let balonem. V případě, kdy budete mít k níže uvedenému textu nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle 739 20 22 26 případně e-mailem na info@jaro-balony.cz.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Společnost Jaro - balony.cz IČ: 28596285 se sídlem Olomouc 779 00, Pekařská 20, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 44115 (dále Jaro - balony.cz, s.r.o.) má oprávnění provozovat letecké práce (viz certifikáty a osvědčení), vyhlídkové a reklamní lety horkovzdušnými balony (dále služby).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností Jaro - balony.cz a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije (dále klient). Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách www.jaro-balony.cz -> Důležité informace -> Všeobecné obchodní podmínky.

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi Jaro - balony.cz a klientem vzniká zaplacením zálohy nebo celé kupní ceny letenky. Klientem je myšlena osoba nebo firma, která služby společnosti Jaro - balony.cz kupuje nebo využívá. Koupí letenky nebo rezervací termínu služby klient potvrzuje, že souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami.

Objednávkou služby souhlasí klient s tím, že údaje o jeho osobě budou u firmy Jaro - balony.cz uchovávány v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Provozovatel Jaro - balony.cz se zavazuje, že bude používat tyto údaje pouze pro vlastní potřebu a nebude je předávat dále třetím osobám.

Předmět smlouvy

Vyhlídkový a reklamní let balonem

Klient se s posádkou balonu setká na předem domluveném místě. O místě startu a provedení letu nebo zrušení letu rozhoduje velitel balonu (dále pilot). Před startem jsou klienti poučeni o chování během přípravy a letu balónem. Posádka připravuje balon k letu, klienti mohou pomáhat - po dohodě s pilotem. Balón letí vždy po větru a místo přistání pilot hledá v poslední fázi letu. Doba letu je obvykle 1 hodinu. Skutečná doba letu může být zkrácena nebo prodloužena pilotem z důvodu bezpečného provedení letu. Balon je sledován doprovodnými vozidly, která zajišťují návrat klientů, posádky a techniky na místo odletu. Po přistání balonu následuje tradiční balonářský křest větrem, zemí, ohněm a vodou, přípitek sektem a klientům jsou předány křestní listy vzduchoplavce.

Letenka pro Vyhlídkový let balonem

Klient může využít službu pouze s platnou letenkou na vyhlídkový let balonem vydanou společností Jaro-balony.cz.

Objednávka letenky

Klient si může objednat  letenku na stránkách www.jaro-balony.cz, telefonicky na 739202226, e-mailem info@jaro-balony.cz nebo osobně v kanceláři na ul. Pekařská 20 a  u smluvních prodejců – adresy prodejců letenek jsou zveřejněny v kontaktech.

Po zpracování objednávky je letenka zaslána klientovi a jsou předány nebo zaslány další informace a pokyny k letu.

Dodání letenky

Letenku si lze vyzvednout osobně v kanceláři v Olomouci, Pekařská 20 nebo u smluvních prodejců, jinak je možnost zaslat objednateli Českou poštou. Společnost Jaro - balony.cz nenese zodpovědnost za případná zpoždění vzniklá při distribuci.

Odesílaná zásilka obsahuje objednaný počet letenek, ke každé letence "Informace pro pasažéry“. Při objednání dárkové krabičky je vše v dárkové krabičce a mašle dle výběru klienta.

Cena letu balonem

Aktuální ceník nabízených služeb je vždy uveden na internetových stránkách www.jaro-balony.cz- Ceny letenek. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena na dokladu o prodeji - objednávce nebo na výzvě k platbě. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Platba může být kupujícím hrazena hotově, převodem z účtu  nebo dobírkou.

V případě volby dárkového balení (dárkový poukaz s letenkou v krabičce s mašlí) je účtováno 100 Kč. Při zaslání letenky nebo dárkového balení na dobírku, je účtováno poštovné 100 Kč. Při standardním odeslání zásilky s letenkami nebo s dárkovým balením je poštovné již v ceně letenky.

Platnost letenky

Platnost letenky je 2 roky od data prodeje (datum prodeje vyznačen na letence) a letenka je přenosná na jinou osobu.

Stornování letenky

Klient může platnou letenku stornovat a požádat o vrácení peněz do 30 dnů od nákupu. Peníze se vrací osobě nebo firmě, která letenku zakoupila. Za stornování letenky si společnost JARO-BALONY.cz neúčtuje žádný manipulační poplatek. V případě zakoupeného dárkového balení se zaplacená částka (100 Kč) zpět nevrací.

Rezervace termínu

Po obdržení letenky klient sleduje na www.jaro-balony.cz vypisované lety v nabízených lokalitách, kde si vložením čísla letenky rezervuje místo v koši. Je možné si místo v koši na daný let rezervovat také na klientské lince 739 20 22 26 v pracovní dny 9:00 - 16:00 hod. nebo e-mailem na info@jaro-balony.cz.

Při rezervaci je klient povinen uvádět pravdivé údaje (jméno, příjmení, kontaktní údaje, hmotnost). O uskutečněné rezervaci termínu letu je klient informován formou e-mailu.

1. Zrušení rezervace termínu letu klientem

Klient je oprávněn zrušit rezervaci termínu letu nejpozději 2 dny před sjednaným termínem letu a sjednat v rámci doby platnosti letenky termín nový. Změny v rezervaci se provádí telefonicky na klientském centru tel. 739 202 226, v pracovní době 9:00 - 16:00 hod. Zrušení rezervace termínu letu v době kratší než 2 dny před sjednaným termínem letu není možné. Je možné dohodnout změnu v osobě klienta. Pokud se klient nedostaví na místo setkání, letenka bude zrušena bez náhrady.

2. Zrušení rezervace termínu letu provozovatelem

  1. fy.Jaro-balony.cz je oprávněna zrušit rezervaci z technických důvodů nejpozději 2 dny před sjednaným termínem letu, klient bude informován SMS zprávou nebo telefonicky.
  2. fy.Jaro-balony.cz je oprávněna zrušit rezervaci v případě nepříznivého počasí nejpozději 2 hodiny před plánovaným časem setkání na let, klient bude informován SMS zprávou nebo telefonicky.
  3. fy.Jaro-balony.cz je oprávněna zrušit rezervaci na místě setkání, pokud pilot rozhodne o zrušení letu z důvodu bezpečnosti nebo při změně meteorologických podmínek.

Ve všech uvedených případech nevzniká právo klienta na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. náklady na dopravu na místo setkání). Klient má nárok na sjednání nového termínu letu v rámci platnosti letenky, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti letenky, tak nejbližší možný termín.

Lety probíhají po celý rok, je-li vhodné počasí. Balóny létají pouze ráno a večer (start asi 1 hodinu po východu a 1-2 hodiny před západem slunce). Čas setkání sdělí asistentka klientovi při rezervaci termínu letu. Nejpozději 2–3 hodiny před plánovaným časem setkání asistentka klientovi potvrdí konání letu a také čas a místo setkání. V případě nepříznivé předpovědi meteorologických podmínek je let balónem zrušen a s klientem je dohodnut náhradní termín letu. S ohledem na obsazenost koše se může změnit i balon, který byl původně vypsán. Pokud se na daný termín nepřihlásí dostatečný počet osob, s ohledem na provedení bezpečného letu (dodržení minimální vzletové hmotnosti) se let zruší a klientům bude nabídnut další termín. Naše používané balony jsou OK 2012 (max. 2 osoby + pilot v koši), OK 9649 (max. 6 osob + pilot v koši), OK 9650 (max. 7 osob + pilot v koši), OK 8870 (max. 9 osob + pilot v koši) a OK 8871 (max.12 osob + pilot v koši). Všechny balony jsou pro daný počet osob otypovány  a na daný počet osob pojištěny.

Zdravotní omezení

Všichni klienti jsou povinní informovat asistentku při objednání termínu letu o své aktuální hmotnosti.

Z bezpečnostních důvodů nemohou být přepravovány těhotné ženy. Před letem by se měli se svým ošetřujícím lékařem poradit klienti s onemocněním srdce, krevního oběhu, s plicním onemocněním a onemocněním pohybového ústrojí. Klient je povinen informovat klientské centrum o svých zdravotních omezeních, případně o snížené pohyblivosti (kolena, kyčle, páteř, kloubní náhrady). Starší osoby by se měly při rozhovoru s operátorem klientského centra nechat informovat o možném riziku.

Letu balónem se účastní klient na vlastní odpovědnost. Měl by být fyzicky zdatný a je zcela na jeho zvážení, zda může aktivitu absolvovat.

V případě jakýchkoliv pochybností je dobré konzultovat problém s klientským centrem na 739 202 226. Pilot má právo vyloučit z přepravy těhotnou ženu, osobu u které existuje podezření na požití alkoholu nebo drog, osobu se sníženou pohyblivostí popř. osobu, která není schopná zaujmout bezpečnou přistávací pozici (podřep atd.) - zaplacená letenka v takovém případě propadá bez náhrady.

Povinnost klienta

Kupující se seznámil a souhlasí se Všeobecními obchodnými podmínkami-dále VOP.

Bez souhlasu s VOP není možné letenku objednat.

Pokud bude letenka použitá pro samotný let jinou osobou než kupujícím, pokud kupující poskytne letenku jiné/ třetí osobě, tak je kupující povinen seznánit tuhle osobu či osoby (tyto letící pasažéri) s VOP a s nutností se seznánit a souhlasit s VOP.

V případě váhy letícího nad 110 kg, je klient povinen informovat o této skutečnosti Jaro-balony.cz, s.r.o. a po domluvě dokoupit 1ks letenky navíc.

V zájmu bezproblémového a bezpečného průběhu letu musí klient uposlechnout všech pokynů posádky a pilota.

Pojištění klienta

Každý klient je řádně pojištěn dle platných zákonů.

Škodní případy a zranění musí být neprodleně oznámeny pilotovi.

Změna termínu letu klientem

Klient má právo termín letu změnit. Pokud klient zruší domluvený termín letu v době delší, než 24 hodin před dohodnutým časem setkání, neplatí žádný poplatek a může si dohodnout nový termín letu. Pokud klient zruší domluvený termín letu v době kratší než 24 hodin před dohodnutým časem setkání, platí manipulační poplatek 500,- Kč a navíc má společnost Jaro - balony.cz právo požadovat storno poplatek ve výši až 100% ze smluvní ceny za požadovanou službu.

Pokud se klient nedostaví na místo setkání bez omluvy, letenka bude zrušena bez náhrady.

Záruka kvality provedení letu

  • Balon letí ve výškách od země do 300 m a během letu vystoupá minimálně 500 metrů nad zem.
  • Vyhlídkový let se koná při vhodném počasí pro let balonem.
  • Doba letu je uvedena u každého nabízeného typu letu a může být zkrácena maximálně o 15 minut, pokud není s pasažéry před letem dohodnuto jinak.
  • Každý pasažér, který letí poprvé, je po letu pokřtěn a získává křestní list vzduchoplavce. Křest má slavnostní charakter.
  • Každý pasažér je před letem poučen o průběhu letu a možných nebezpečích.

Garantujeme provedení kvalitního a bezpečného letu! Nabízíme vyhlídkové lety novými, bezpečnými a komfortními balony: OK 2012 (max. 2 osoby + pilot v koši), OK 9649 (max. 6 osob + pilot v koši), OK 9650 (max. 7 osob + pilot v koši) a OK 8870 (max. 9 osob + pilot v koši). Balon OK 8870 má bezbariérové nastupování vhodné i pro seniory. OK 8871 (max.12 osob + pilot v koši). Individuální přístup ke každému pasažérovi, seriózní jednání a bezpečný let jsou naší prioritou.

Provedení letu jinou firmou

V jednotlivých případech může fy.Jaro-balony.cz pro realizaci letu použít jinou firmu, která splňuje stejné právní předpoklady zákona o civilním letectví. Ručení přejímá v tomto případě tato pověřená firma. Ručení velitele letadla se řídí dle platných zákonů o civilním letectví.

Reklamace a stížnosti

Můžete neprodleně řešit na klientské lince 739 20 22 26 nebo na e-mailu info@jaro-balony.cz.

Závěrečné ustanovení

Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1. 1. 2016


... dokud se země točí,
křídla nesložím ...